Budova školyVe školním roce 2023/2024

je opět naše malotřídní škola organizována tak, aby na hlavní předměty byli naši žáci co nejméně spojováni. Jsou opět otevřena 2 oddělení školní družiny. V provozu je i školní jídelna, taktéž v budově školy. Zajišťuje nejen stravování našich žáků, ale i cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti.

Základní škola a mateřská škola sídlí v jedné budově s odděleným vchodem. Mateřská škola je v přízemí. Žákům ZŠ jsou k dispozici 3 učebny, školní družina, učebna PC a keramická dílna (1. patro). I. třída se žáky prvního ročníku, je ve 2. patře a je vybavena vším, co prvňáčci potřebují. II.  třída, rovněž 2. patro, je pro žáky 2. a 3.ročníku. III.  třídu (2. patro) využívají žáci 4. a 5. ročníku.  V budově najdeme i malou tělocvičnu či keramickou dílnu, která je vybavena keramickou pecí pec. Součástí budovy byly i dvě školní zahrady využívané MŠ i ŠD. Zde dochází k významné změně. Po několikaletém úsilí se podařilo získat dotaci a otevřeli jsme nové multifunkční hřiště s umělým povrchem(dokončení listopad 2023). Druhá zahrada prochází rozsáhlou revitalizací spojenou s novou instalací herních prvků. Zde je termín dokončení srpen 2024.

Učitelé školy se vzorně starají o to, aby vyučování probíhalo v podnětném prostředí. Místnosti školní družiny jsou dostatečně prostorné, vybavené vším potřebným pro relaxaci žáků. Prostory školy zdobí výtvarné práce žáků, především výrobky keramického kroužku, který má svoji speciální učebnou. Ta je využívána i k provozu družiny a výuce výtvarné výchovy.

V učebně výpočetní techniky je umístěno 11 počítačů a interaktivní tabule. Převážná většina vybavení byla hrazena z dotace, která byla čerpána na základě schváleného projektu „S počítačem po ruce, věnujem se výuce“. V současné době čekáme na schválení projektu na její celkovou modernizaci, které se už nemůžeme dočkat.

Děti i učitelé mají k dispozici rozšířenou nabídku učebnic a pracovních sešitů. Škola disponuje několika licencemi výukových programů, které zpestřují jednotlivé předměty. Další materiály mohou vyučující žákům sami tvořit, kopírovat či vytvářet pomocí vhodných programů na PC .

Žáci se během roku zapojují do činnosti obce, podstupují různé exkurze, vzdělávají se s českobudějovickou Cassiopeiou, navštěvují kulturní představení, tvoří různé projekty a starají se o svoji školu. Naším hlavním cílem je nejenom výchova a vzdělání našich žáků, ale i to, aby je všechny činnosti ve škole bavily a formovaly jejich osobnost.

 

Něco málo z historie ZŠ v Jílovicích

První zmínky o pravidelném vzdělávání v Jílovicích se datují k roku 1786, kdy byla v obci zřízena škola. Na jílovické osadě bydlelo 176 dětí a prvním učitelem byl Josef Pokorný. Učil zde 32 let.

Roku 1806 začíná obec stavět novou školu. Do té doby se učilo v dřevěné farní chaloupce.

1826 - povolena dvoutřídní škola - přistavuje se 2. třída. V té době mají Jílovice cca 180 dětí školou povinných.

1887 - povolena trojtřídní škola. Postavena nová jednopatrová škola proti kostelu. Tam stojí dodnes.

1902 - postupně povoleno 5 tříd.

1945 - otevřena měšťanská škola.

1971 - škola má 116 žáků, deváťáci musí ale dojíždět do Borovan.

1978 - škola 83 žáků.

1981 - pouze 4 třídy, celkem 48 žáků.

1987 - škola už pouze dvoutřídní - 44 žáků.

1993 - školu navštěvují i děti z okolních vesnic. Ředitelem je Ludvík Mühlstein. Ve třídách je 86 žáků.

2011 - 23 žáků, ředitelkou je Marie Kadlecová.

2012 - nastupuje současný ředitel Mgr. Jiří Havel

2022 - 4. třídy, 54 žáků ZŠ. V MŠ 40 dětí ve 2 odděleních.